Yhdistys

Yhdistys ja sen historia

American Curlit ry perustettiin 19.2.2005 ja se merkittiin yhdistysrekisteriin 25.1.2006.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää American curl-rodun tuntemusta, arvostusta, kasvatusta ja jalostustoimintaa sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallitus 2021

Satu Honkala -puheenjohtaja

Satu Hämäläinen – varapuheenjohtaja

Johanna Honkala – jäsen, kotisivut

Sanna Vertanen – jäsen, jäsenrekisteri, FB

jasenrekisteri@americancurl.fi

Hallituksen ulkopuolelta

rahastonhoitaja- Ulla Viholainen

Liity jäseneksi

Jäsenmaksu on 15€
Perhejäsen 5€
Kasvattajan maksama uusi jäsen 5€
Maksa jäsenmaksu yhdistyksen tilille IBAN FI39 1228 3000 0012 12 käytä viitettä 123

Kun olet maksanut jäsenmaksun, laita sähköpostitse
nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi jäsenrekisterinhoitajalle osoitteeseen: jasenrekisteri@americancurl.fi.

Jäsen- ja tietosuojaseloste

 

Jäsenedut

Oikeus osallistua yhdistyksen vuoden kissa kilpailuun.
Kasvattajatietojen, pentujen sekä siitosurosten lisäys kotisivuille.

Pääsy yhdistyksen jäsenille tarkoitettuun American curlit ry -ryhmään Facebookissa. Laita jäsenpyyntö, jonka jälkeen ylläpitäjä hyväksyy sinut.

Kuolinsyytutkimuksen avustus

 

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on American Curlit ry ja sen kotipaikka on Tampere.
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää american curl-kissarodun tuntemusta, arvostusta, kasvatusta ja jalostustoimintaa sekä toimia rodusta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa neuvonta-, tiedotus- ja alaan liittyvää voittoa tavoittelematonta kustannustoimintaa, järjestää näyttelyitä, pitää kortistoa american curl-kissoista sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissayhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan siihen asianomaisen luvan.
3 § Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokousten ja hallituksen kokousten ajankohdasta ja paikasta päättää hallitus. Kokouskutsut tulee toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa ja muille jäsenille kirjeellä, joka on postitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa (postileima ratkaisee) ennen kokousta.
11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.